Past Presidents

Year Place where conference held President
1973 Jabalpur Dr R K Mishra
1974 Gwalior Dr M L Agarwal
1975 Indore Dr M C Nahata
1976 Rewa Dr S P Srivastava
1977 Raipur Dr I M Shukla
1978 Bilaspur Dr I M Shukla
1979 Bhopal Dr Santokh Singh
1980 Gwalior Dr S P Srivastava
1981 Jabalpur Dr R K Mishra
1982 Indore Dr M C Nahata
1985 Bhopal Dr S Hafeez Ahmed
1986 Durg Dr I M Shukla
1987 Indore Dr V Kalevar
1988 Gwalior Dr B Shukla
1989
Jabalpur Dr S C Batalia
1991 Raipur Dr P K Mukherjee
1992 Indore Dr P C Mittal
1993 Chitrakoot Dr S C Jain
1994 Jagdalpur Dr P Kothari
1995 Rajnandgaon Dr R A Siddiqui
1996 Bhopal Dr V A Joshi
1997 Bilaspur Dr J L Arya
1998 Gwalior Dr P Datta
1999 Jabalpur Dr P S Soan
2000 Raipur Dr Anand Saxena
2001 Chitrakoot Dr B K Jain
2002 Bhopal Dr S K Govil
2003 Gwalior Dr H C Setiya
2004 Indore Dr S R Khasgiwala
2005 Bhopal Dr S R Khasgiwala
2006 Jabalpur Dr G D Hoonka
2007 Chitrakoot Dr M K Rathor
2008 Ujjain Dr Pradeep Vyas
2009 Bhopal Dr Salil Kumar
2010 Gwalior Dr Subodh Garg
2011 Indore Dr Hemant Doshi
2012 Jabalpur Dr Pal S Chhabra
2013 Chitrakoot Dr P C Dwivedi
2014 Sagar Dr P Bhargava
2015 Ujjain Dr Pradeep Vyas
2016 Bhopal Dr Harnath Singh Patel
2017 Dr Harnath Singh Patel
2018 Gwalior Dr U S Tiwari
2019 Indore Dr S K Parwani
2020 Jabalpur Dr Hitesh Agrawal