Secretariat

Dr. Sandeep Chaurasia
(Honorary General Secretary, M.P.S.O.S)
Radiant Eye Hospital
23/4 Bhoj Marg
Freejanj
Ujjain 456010
+91-9827004567
chaurasiasandip[at]yahoo[dot]com